Stichting Steun huisarts in proces

Hans van der Linde aangeklaagd voor open discussie over de griepprik

Get Adobe Flash player


De stichting Steun Huisarts in Proces is opgericht op 6 december 2011 bij notariskantoor De Zeeuwse Alliantie in Middelburg. Het doel van de stichting is samengevat: het bieden van financiële steun bij het proces dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en directeur infectieziektebestrijding prof. dr. Roel Coutinho hebben aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde.

 Opheffen stichting

De rechtszaak is voorbij en de stichting is opgeheven, conform de statuten.  Het bestuur heeft zich uitgebreid gebogen over een bestemming voor het resterende gedoneerde geld, 32.923 euro (saldo eind maart 2013).

 

Een aantal mensen wilde graag dat de stichting zou voortbestaan. Echter, het bestuur heeft zich specifiek aan deze casus verbonden en heeft geen intentie de stichting in stand te houden. Er is gekeken naar vergelijkbare situaties voor het resterende bedrag. Daarbij heeft het bestuur getracht de beweegredenen van de donateurs mee te wegen. Deze beweegredenen lopen echter erg uiteen: vrijheid van meningsuiting, machtsmisbruik overheid, oneens zijn met het vaccinatiebeleid, twijfel aan nut en noodzaak griepprik, onaanvaardbare invloed van de farmacie, belangenverstrengeling. Een vergelijkbaar project vinden, leek vrijwel uitgesloten.


Na rijp beraad heeft het bestuur besloten alle donateurs de helft van hun gestorte bijdrage terug te geven. De bedragen zijn in het tweede kwartaal 2013 teruggestort. Een aantal donateurs heeft ervoor gekozen om de gehele donatie bij de Stichting te laten. Bij 18 terugstortingen ter waarde van 186,65 euro, kwam een foutmelding. Na een langdurige oproep op deze site, heeft geen van deze donateurs zich gemeld. 

    

De stichting heeft de financiële eindafrekening gemaakt en deze ter controle en verificatie voorgelegd aan een accountant. Deze heeft de samenstellingsverklaring, balans en winst- en verliesrekening opgesteld. 

 

Donaties


De stichting heeft 60.977,65 euro ontvangen van meer dan 1300 donateurs met stortingen tussen de 2 en 2000 euro. Naast de medisch beroepsbeoefenaren, waren er heel veel bijdragen van mensen die zich zorgen maken over de aantasting van de vrijheid van meningsuiting en over de manier waarop een wetenschappelijke discussie over de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik, wordt verplaatst naar de rechtszaal. Wij willen alle donateurs hiervoor zeer bedanken.

 

Kosten

 

Van het gedoneerde bedrag zijn facturen betaald voor advocaatkosten (26.986,56 euro), bankkosten (803.41 euro), website (1484 euro), inschrijving KvK (50,72 euro) en accountant (1028,50 euro). Er is 30.301,93 euro teruggestort naar de donateurs (50% van de donatie).  Met de rente (621.64 euro) was er een restbedrag van 944,17 euro dat naar Unicef is gegaan, zoals opgenomen in de statuten. 


Het RIVM en Coutinho zijn veroordeeld in de proceskosten van 1.616 euro. Ook Hans van der Linde moet een deel van de kosten van de Staat vergoeden (678 euro), omdat zijn tegeneis niet is toegewezen. De 938 euro die Van der Linde aan proceskostenvergoeding van de Staat heeft ontvangen, zijn verrekend met de advocaatkosten.

 


Bestuur

Het stichtingsbestuur houdt toezicht op de besteding van het binnengekomen geld en brengt daarover periodiek verslag uit op deze website. De stichting wordt opgeheven als het proces is geëindigd en alle kosten bekend zijn. Een eventueel batig saldo dat na de ontbinding resteert, komt ten goede aan een verwant doel of indien dat niet voorhanden is, aan een algemeen goed doel. Mocht de rechter besluiten dat de Staat de proceskosten geheel of gedeeltelijk moet vergoeden, dan zal het bestuur de donateurs raadplegen via deze website en de nieuwsbrief over de beststeding van het geld.


In het bestuur hebben zitting:


Prof. dr. M. Vermeulen, voorzitter

Rien Vermeulen (1946) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de neurologie in het Dijkzigt ziekenhuis te Rotterdam, thans Erasmus Medisch Centrum. Hij promoveerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij was van 1992-2010 hoofd van de afdeling neurologie van het AMC te Amsterdam. Van 1991-2011 was hij hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed onderzoek op het gebied van cerebrovasculaire aandoeningen, inflammatoire neuropathieën en de methodologie van klinisch onderzoek. Thans doet hij onderzoek naar onbegrepen neurologische klachten.

 

J. Bouma, secretaris en penningmeester

Joop Bouma (1954) onderzoeksjournalist bij dagblad Trouw. Hij schreef de afgelopen jaren vooral over gezondheidszorg. Per 1 januari 2012 maakt hij de overstap naar de redactie Groen van Trouw, waar hij zich gaat toeleggen op de onderwerpen klimaat en energie.

Bouma is één van de oprichters van de Vlaams/Nederlandse vereniging van onderzoeksjournalisten VVOJ. Hij publiceerde twee boeken: ‘Het Rookgordijn’ (2001) over de invloed van de sigarettenindustrie op het Nederlandse tabaksontmoedigingsbeleid; en ‘Slikken’ (2006) over de marketingpraktijken van farmaceutische industrie in Nederland.